Svojstvo osiguranika utvrđuje HZMO na osnovi prijave na osiguranje. Prijavu podnosi:

 • poslodavac osiguranika odnosno obveznik doprinosa
 • osiguranik kada je sam obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Svojstvo osiguranika prestaje prestankom okolnosti na temelju kojih je stekao svojstvo osiguranika, a osiguraniku iz članka 11., 11.a i 13. ZOMO-a i u slučaju stjecanja prava na mirovinu.

Prijava se podnosi područnoj službi/uredu/ispostavi HZMO-a, nadležnoj prema sjedištu poslodavca ili njegove podružnice, odnosno mjestu prebivališta ili obavljanja djelatnosti. Rok za prijavu na osiguranje je najranije osam dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada kod poslodavca.

Svi poslodavci, odnosno drugi obveznici podnošenja prijave s više od tri osiguranika dužni su prijave podnositi elektroničkim putem. E-prijave je web-aplikacija koja korisnicima omogućava elektroničku uspostavu prijave i odjave na mirovinsko osiguranje, prijave o promjeni statusa tijekom osiguranja, prijave o početku/prestanku poslovanja obveznika doprinosa i o promjenama podataka obveznika doprinosa.

 • Vrste prijava (tiskanice/elektroničke prijave)

M-1P/eM-1P Prijava o početku osiguranja
M-2P/eM-2P Prijava o prestanku osiguranja
M-3P/eM-3P Prijava o promjeni tijekom osiguranja
M-11P/eM-11P Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa
M-12P/eM-12P Prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa
M-13P/eM-13P Prijava o promjeni podataka obveznika doprinosa
M-SEZ/eM-SEZ Prijava/promjena o preračunatom trajanju staža na sezonskim poslovima.
MPP-1/eMPP-1 Prijava/promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici

Više informacija o prijavama i odjavama na osiguranje na stranicama HZMO-a

 • podatke o početku poslovanja, prestanku poslovanja i promjenama u poslovanju obveznika doprinosa u roku od 24 sata od početka ili prestanka poslovanja, odnosno na dan pravomoćnosti rješenja o upisu u odgovarajući registar ili brisanju u odgovarajućem registru u roku od 24 sata od nastale promjene u poslovanju obveznika doprinosa
 • podatke o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačenim osnovama osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada kod poslodavca
 • podatke o prestanku osiguranja za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačenim osnovama osiguranja u roku od 24 sata od prestanka rada, odnosno prestanka radnog odnosa
 • podatke o promjenama tijekom osiguranja u roku od 24 sata od nastale promjene
 • podatke o početku i prestanku osiguranja za samostalne obveznike doprinosa u roku od 24 sata od pravomoćnosti rješenja o upisu u odgovarajući registar
 • podatke o invalidima rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju – na dan kada je rješenje o priznanju tog prava, odnosno o prestanku tog prava postalo izvršno.

Podsjećamo da se prijave obavljaju isključivo elektroničkim putem preko usluge e-prijave dostupne na internetskoj stranici Zavoda www.mirovinsko.hr, uz iznimku poslodavaca koji zapošljavaju do 3 radnika…

Poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje do pet godina dužan je obračunavati samo doprinos iz osnovice

Oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu

Poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje do pet godina dužan je obračunavati samo doprinose iz osnovice i to:

 • doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20 posto, odnosno po stopi od 15 posto za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
 • doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od pet posto.

U navedenom razdoblju do pet godina neće postojati obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5 posto.

Uvjeti za ostvarivanje olakšice

Uvjeti za ostvarivanje olakšice su da:

 • se ugovor o radu sklapa s osobom do 30 godina života
 • ugovor o radu mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme
 • mlada osoba do 30 godina života nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Navedeno znači da za korištenje olakšice ne postoji uvjet da je mlada osoba bila prethodno prijavljena na zavodu za zapošljavanje, niti da li ima ili nema prethodno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju i slično. Također poslodavac nije dužan izvijestiti niti jednu instituciju prije početka korištenja prava. Ako je mlada osoba s poslodavcem imala sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, a nakon 1. siječnja 2015. sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme poslodavac može početi koristiti pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu od prvog dana zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.       

Poslodavac je za mladu osobu dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je ugovor o radu sklopljen na neodređeno radno vrijeme. Dokaz (presliku ugovora o radu) poslodavac ne mora dostavljati niti jednoj instituciji, već je navedeni dokaz dužan čuvati u svojim evidencijama, te ga pokazati na eventualno traženje poreznog tijela u postupku poreznog nadzora ili posebnog postupka.  

Posebni slučajevi

Ako dva poslodavca obavljaju djelatnost u supoduzetništvu ili se smatraju povezanim osobama u smislu odredbi propisa koji uređuju porez na dobit, a jedan od tih poslodavaca sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme s mladom osobom, koja je prethodno bila u radnom odnosu kod poslodavca supoduzetnika, odnosno povezane osobe i za koju je taj poslodavac već koristio olakšicu zbog zapošljavanja mlade osobe, novi poslodavac (supoduzetnik ili povezana osoba) može koristiti olakšicu nastavno, u obliku neobračunavanja doprinosa na osnovicu, do isteka razdoblja od pet godina računajući od prvog dana korištenja olakšice kod prvog poslodavca.

U slučaju kada mlada osoba zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije dosadašnjeg poslodavca nastavlja raditi kod novog poslodavca, ta osoba zadržava status mlade osobe pod uvjetom da je novi poslodavac u cijelosti preuzeo sve obveze iz ugovora o radu s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja po osnovi rada kod novog poslodavca neposredno nastavlja na razdoblje osiguranja po osnovi rada kod dosadašnjeg poslodavca. Novi poslodavac može koristiti olakšicu nastavno, u obliku neobračunavanja doprinosa na osnovicu, do isteka razdoblja od pet godina računajući od prvog dana korištenja olakšice kod prvog poslodavca.

Za mladu osobu koja za vrijeme trajanja pet godina zaposlenja ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili joj radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje se tijek pet godina zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivala pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.

Prijave i odjave na osiguranje

Svojstvo osiguranika utvrđuje HZMO na osnovi prijave na osiguranje. Prijavu podnosi:

 • poslodavac osiguranika odnosno obveznik doprinosa
 • osiguranik kada je sam obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Svojstvo osiguranika prestaje prestankom okolnosti na temelju kojih je stekao svojstvo osiguranika, a osiguraniku iz članka 11., 11.a i 13. ZOMO-a i u slučaju stjecanja prava na mirovinu.

Prijava se podnosi područnoj službi/uredu/ispostavi HZMO-a, nadležnoj prema sjedištu poslodavca ili njegove podružnice, odnosno mjestu prebivališta ili obavljanja djelatnosti. Rok za prijavu na osiguranje je najranije osam dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada kod poslodavca.

Svi poslodavci, odnosno drugi obveznici podnošenja prijave s više od tri osiguranika dužni su prijave podnositi elektroničkim putem. E-prijave je web-aplikacija koja korisnicima omogućava elektroničku uspostavu prijave i odjave na mirovinsko osiguranje, prijave o promjeni statusa tijekom osiguranja, prijave o početku/prestanku poslovanja obveznika doprinosa i o promjenama podataka obveznika doprinosa.

 • Vrste prijava (tiskanice/elektroničke prijave)

M-1P/eM-1P Prijava o početku osiguranja
M-2P/eM-2P Prijava o prestanku osiguranja
M-3P/eM-3P Prijava o promjeni tijekom osiguranja
M-11P/eM-11P Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa
M-12P/eM-12P Prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa
M-13P/eM-13P Prijava o promjeni podataka obveznika doprinosa
M-SEZ/eM-SEZ Prijava/promjena o preračunatom trajanju staža na sezonskim poslovima.
MPP-1/eMPP-1 Prijava/promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici

Više informacija o prijavama i odjavama na osiguranje na stranicama HZMO-a

Podatke o početku poslovanja, prestanku poslovanja i promjenama u poslovanju obveznika doprinosa u roku od 24 sata od početka ili prestanka poslovanja, odnosno na dan pravomoćnosti rješenja o upisu u odgovarajući registar ili brisanju u odgovarajućem registru u roku od 24 sata od nastale promjene u poslovanju obveznika doprinosa

Podatke o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačenim osnovama osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada kod poslodavca

Podatke o prestanku osiguranja za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačenim osnovama osiguranja u roku od 24 sata od prestanka rada, odnosno prestanka radnog odnosa

Podatke o promjenama tijekom osiguranja u roku od 24 sata od nastale promjene

Podatke o početku i prestanku osiguranja za samostalne obveznike doprinosa u roku od 24 sata od pravomoćnosti rješenja o upisu u odgovarajući registar

Podatke o invalidima rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju – na dan kada je rješenje o priznanju tog prava, odnosno o prestanku tog prava postalo izvršno.

Podsjećamo da se prijave obavljaju isključivo elektroničkim putem preko usluge e-prijave dostupne na internetskoj stranici Zavoda www.mirovinsko.hr, uz iznimku poslodavaca koji zapošljavaju do 3 radnika…