Aktualne teme iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za računovođe, revizore i porezne savjetnike

Sukladno čl. 9. st. 2. toč. 18. podtoč. a) ZSPNFT-a, obveznici primjene mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma su revizorsko društvo, samostalni revizor, vanjski računovođa koji je fizička ili pravna osoba koja obavlja računovodstvene usluge, porezni savjetnik, društvo za porezno savjetništvo, te sve ostale osobe koje se obvežu da će izravno ili pomoću drugih osoba s kojima su te ostale osobe povezane pružati materijalnu pomoć, potporu ili savjete o poreznim pitanjima kao glavnu poslovnu djelatnost ili profesionalnu aktivnost.

Osim kod pružanja usluga računovodstva, revizije i poreznog savjetovanja, vanjski računovođe, revizori i porezni savjetnici smatraju se obveznicima i onda kada u okviru svoje profesionalne djelatnosti pružaju bilo koju od usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima:

a) osnivanje trgovačkih društava ili drugih pravnih osoba
b) obavljanje funkcije ili postavljanje druge osobe da obavlja funkciju direktora ili tajnika trgovačkoga društva, partnera u partnerstvu ili sličnoga položaja u odnosu na druge pravne osobe
c) pružanje usluga registriranoga sjedišta, poslovne adrese, korespondentne adrese ili administrativne adrese i ostalih povezanih usluga trgovačkomu društvu, partnerstvu ili nekoj drugoj pravnoj osobi ili pravnoga uređenja
d) obavljanje funkcije ili postavljanje druge osobe da djeluje kao upravitelj trusta osnovanoga izričitom izjavom (engl. express trust) ili sličnoga pravnog uređenja
e) obavljanje funkcije ili postavljanje druge osobe da obavlja funkciju nominalnoga dioničara uime druge osobe, osim ako je riječ o trgovačkome društvu uvrštenome na uređeno tržište koje podliježe obvezi objavljivanja podataka u skladu s pravom Europske unije ili ekvivalentnim međunarodnim standardima.

Također, u navedenim slučajevima se smatraju obveznicima provedbe mjera i radnji propisanih ZSPNFT-om čak i kada se nalaze u stečaju ili je za njih pokrenut postupak likvidacije.

PREGLED DUŽNOSTI I OBVEZA RAČUNOVOĐA, REVIZORA I POREZNIH SAVJETNIKA PREMA ZSPNFT-u

Prema čl. 11. ZSPNFT-a, prilikom obavljanja svojih djelatnosti, revizori, računovođe i porezni savjetnici dužni su:

1. izraditi analizu i procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma,
2. uspostaviti politike, kontrole i postupke za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma,
3. provoditi mjere dubinske analize iz članka 16. stavka 1. točaka 1., 2., 3. 5. i 6. ZSPNFT-a,
4. prijavljivati gotovinske transakcije u iznosu od 200.000,00 kuna i većih Uredu za sprječavanje pranja novca,
5. prijavljivati sumnjive transakcije, sredstva i osobe Uredu za sprječavanje pranja novca,
6. obavještavati i dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca propisane i tražene podatke, informacije i dokumentaciju o transakcijama, sredstvima i osobama,
7. provoditi mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koje imaju sjedište u drugoj državi članici ili trećoj državi,
8. imenovati ovlaštenu osobu i zamjenika ovlaštene osobe za provedbu mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, te s obzirom na organizacijsku strukturu obveznika, dovoljan broj zamjenika ovlaštene osobe i osiguranje primjerenih uvjeta za njihov rad,
9. provoditi redovito stručno osposobljavanje i izobrazba zaposlenika obveznika,
10. osigurati provođenje redovite unutarnje revizije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika,
11. izraditi i redovito dopunjavati liste indikatora za prepoznavanje stranaka i sumnjivih transakcija i sredstava za koje postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma,
12. čuvati i zaštititi podatke te
13. voditi evidencije propisane člankom 80. ZSPNFT-a.

Objava letka Financijskog inspektorata

Dana 16.12.2022. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizama koji je objavljen u “Narodnim novinama” br. 151/22.

Ministarstvo financija, Financijski inspektorat izradilo je letak s najvažnijim novostima koje se odnose na sektor revizorskih društava koji možete preuzeti ovdje.

Sustav SPN/FT (dionici)

Sistematizacija međunarodnih tijela u zaštiti PN/FT

Mjere što ih provode obveznici