E-računi

"Računovodstvo je jezik poslovanja”

E-racuni.hr sustav za online računovodstvo

E-racuni.hr je inovativni sustav za internetno i mobilno vođenje poslovanja i cjelokupnog računovodstva.

Internetska poslovna aplikacija, u potpunosti prilagođena hrvatskom zakonodavstvu. U samo par sekundi napišite račun profesionalnog izgleda, pratite kretanje zalihe u skladištima, povežite se s vašom Internet trgovinom i budite usklađeni sa zakonskim propisima.

Online poslovni programi u oblaku

Prvi koraci i osnovne korisničke postavke

Slanje e-računa prema državi (FINA)

Fakturiranje putem e-racuni.hr

Izdavanje računa koji se ponavljaju

Korisničko sučelje i pregled po modulima

Kako ispisati više računa

Izdavanje računa

Online poslovni programi

Evidentiranje uplate računa

Izdavanje računa za predujam

Unos novog partnera

Unos novog artikla

Promjena logotipa

WebShop (aktivacija, postavke)

Aktiviranje veze sa svim bankama u EU (EU Direktiva PSD2)